GW_ONDERZOEK_onderzoeksproject_head_large.jpg
Onderzoeksprojecten
Op deze pagina vind je bij elk onderzoeksthema een aantal voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten. De projecten zijn altijd multidisciplinair, maar organisatorisch zijn ze ondergebracht bij een van de faculteiten. Als je op de titel klikt, ga je naar de website van het onderzoeksprogramma/de vakgroep waar het project is ondergebracht.

Thema Oorzaken, diagnose, prognose en de omgang van/met ziekten op populatieniveau

Een paar voorbeelden van projecten binnen dit thema:

De lessen van een burn-out voor een veerkrachtige en een duurzame ontwikkeling vanuit multidisciplinair perspectief
Dit project beoogt de huidige - eerder negatieve en stigmatiserende - percepties van burn-out uit te dagen door een positiever perspectief in te nemen.

Kanker Nazorg Wijzer
Kanker Nazorg Wijzer is een toegankelijk online adviesprogramma voor voormalige kankerpatiënten. Het advies is er op gericht om hen te helpen beter met deze problemen te laten omgaan door zelfmanagementvaardigheden te bevorderen.

Kanker Nazorg via de huisartspraktijk
Dit project werkt aan de doorontwikkeling van de Kanker Nazorg Wijzer, meer specifiek het implementeren van een blended care aanpak waarbij huisarts en praktijkondersteuner de patiënt ondersteunen in zijn gebruik van de Kanker Nazorg Wijzer.

OncoActief
OncoActief is een beweeginterventie voor (voormalige) prostaat- en darmkankerpatiënten. Deelnemers worden met door de computer gegenereerde persoonlijke adviezen gestimuleerd om een actieve leefstijl aan te nemen in het dagelijks leven.

De ontwikkeling van een interventie voor psychosociale steun aan prostaatkankerpatiënten tijdens actieve monitoring
Bij patiënten met laag-risico-prostaatkanker is een behandeling vaak niet meteen noodzakelijk en wordt de ziekte 'gemonitord'. Dit project ontwikkelt een ondersteuningsprogramma voor mannen met angst en spanning tijdens die periode van afwachten bij prostaatkanker.

Thema: Preventie, monitoring en verbetering van de volksgezondheid

Een paar voorbeelden van projecten binnen dit thema:

LEAPfROG: veiliger geneesmiddelen voorschrijven met kunstmatige intelligentie
In dit project wordt een zelflerend medicatiesysteem ontwikkeld waarmee artsen veiliger en effectiever medicijnen kunnen voorschrijven, rekening houdend met de medicijnen die een patiënt al slikt.

ISI - Interpersoonlijke Stress Interventie met kunstmatige intelligentie
Dit project bouwt voort op een geautomatiseerde stress assessment tool gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Deze door de Open Universiteit ontwikkelde tool wordt doorontwikkeld door het inbouwen van interventies in de tool die geactiveerd worden door de fysiologische stressmetingen.

Het gebruik van digitale communicatietechnologie door kwetsbare groepen in stedelijk gebied
Dit project onderzoekt de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van door de overheid en de zorg ingezette apps. In de tweede fase worden verbeterde apps ontwikkeld en getest.

Let’s get digital: Ervaren veiligheid van ouderen in de stad en de rol van digitale media
Zijn ouderen klaar voor het gebruik van de digitale media? Wat is het effect ervan op hun gevoel van (on)veiligheid? Hoe kun je die media dan het beste inzetten?

Fearfighter
Dit project ontwikkelde een app die burgers helpt om conclusies te trekken over de veiligheid in hun stad op basis van feiten en niet op onjuiste indrukken en mythes die vaak het gevolg zijn van angst of onwetendheid.

Well-being of people in urban environments
Hoe kan de stad de mens gelukkig maken? Als je weet welke aspecten van een stedelijke omgeving het welzijn van mensen bevorderen, kun je gericht maatregelen nemen om hun welzijn te verbeteren.

Actief Plus (eHealth) interventie
Doorontwikkeling en evaluatie van de bewezen effectieve Actief Plus interventie.

Active4Life
Hoe kun je volwassenen en ouderen (ziek en gezond) stimuleren tot blijvend meer bewegen? Bewezen effectieve programma’s worden gecombineerd met data science methoden en innovatieve nieuwe elementen worden toegevoegd en getest.

MijnLeefstijlCoach
In dit project is een bestaande effectieve online beweeginterventie aangepast om te onderzoeken of deze aanpak ook helpt om mensen gezond(er) te laten eten.

Alcoholgebruik in het dagelijks leven (promotietraject)
Welke psychosociale factoren spelen een rol bij alcoholconsumptie? Welke contexten spelen een rol? Met de resultaten worden risicofactoren in kaart gebracht die een trigger kunnen zijn om alcohol te drinken. Op basis daarvan kunnen interventies ontworpen worden die hierop inspelen.

Extending the Earcheck
Dit project koppelt een bestaande online hoortest aan een gedragsinterventie voor jongeren van 12 tot 24 jaar om het gebruik van gehoorbescherming te bevorderen.

Thema: inrichting, structuur en financiering van gezondheidszorg

Een paar voorbeelden van projecten binnen dit thema:

De inzet van AI bij kankerbehandeling
Het PersON-programma analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie alle beschikbare gegevens over het type kanker en de individuele patiënt en voorspelt daarmee het te verwachten behandelresultaat. Met deze informatie kunnen arts en patiënt samen kiezen voor het zorgtraject dat voor die persoon met de grootste waarschijnlijkheid de beste kwaliteit van leven zal opleveren.

Bekijk ook: Met kunstmatige intelligentie beste kankerbehandeling kiezen (NL) - YouTube

Geneesmiddelen veiliger voorschrijven met behulp van artificiële intelligentie

Dit project gaat een zelflerend medicatiesysteem ontwikkelen, waarmee
artsen veiliger en effectiever medicijnen kunnen voorschrijven. Het systeem houdt rekening met de medicijnen die een patiënt al slikt en maakt gebruik van gegevens uit de wetenschappelijke literatuur aangevuld met elektronische patiëntendossiers van patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Op basis van deze gegevens 'leert' het systeem dankzij kunstmatige intelligentie wat veilig en effectief is voor de individuele patiënt.

De impact van big data en voorspellende modellen op slagvaardige zorg in ziekenhuizen
Dit project ontwikkelt een raamwerk voor dataverzameling en voorspellende analytics die relevant zijn voor enerzijds medisch anderzijds managementoogpunt.

Slim gebruik van technologie voor veerkrachtige gezondheidszorg
Ontwikkeling van een interventie toolbox om 'Smart Use' van het Elektronisch Patiëntendossier te stimuleren in ziekenhuizen met een multidisciplinaire benadering.

Machine learning techniques to detect SARS-COV-2 infection