CW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Cultuur is geen vanzelfsprekend en statisch gegeven. Cultuur wordt voortdurend overdacht, herijkt en opnieuw vormgegeven. Mede door de globalisering en digitalisering is het tempo waarin dit gebeurt veel hoger dan voorheen, of het wordt in ieder geval als zodanig ervaren. We beseffen ons steeds meer dat de culturele grondslagen van ons denken en handelen minder onaantastbaar zijn dan gedacht en dat ze dus onderwerp van discussie kunnen zijn. De aan cultuuruitingen toegekende waarden zijn niet universeel. Ze kunnen variëren per geografisch of ideologisch gedefinieerde bevolkingsgroep. Ook de geschiedenis leert dat waarden continu aan verandering onderhevig zijn.

De bestudering van dit complexe mechanisme van cultuur en haar geschiedenis vormt de kern van het onderzoek op het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen. De kennis, inzichten en expertise van de vier disciplines die het cluster Cultuurwetenschappen omvat - filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde - worden ingezet voor een interdisciplinaire bestudering van cultuurhistorische vraagstukken.

Onderzoeksmeerjarenplan 2015-2020 Cultuurwetenschappen