PSY_Transgender_Stigma_14645_head_large.jpg
Stigmatisering: ervaringen van transgenders in Nederland
Een kwalitatieve studie naar stigmatisering ervaren door transgenders in Nederland na de transitie. Aan de orde komen ook de rol van sociale steun en coping strategieën die transgenders gebruiken in het omgaan met het stigma.

Stageonderzoek: Ervaringen van transgenders met (zelf)stigmatisering na de transitie

Maria Verbeek deed in 2015 stageonderzoek bij transgenders die hun transitie als afgerond beschouwden. Zij nam diepte-interviews af en schreef hierover een artikel: Transgenders en (zelf)stigmatisering: de voordelen van gezien worden. Haar samenvatting werd in de vorm van een poster gepresenteerd tijdens het WPATH-congres in Amsterdam. Zij onderzocht of er bij transgenders na transitie sprake is van ervaringen met (zelf)stigmatisering en hoe men hier mee omgaat. Zij stelde vast dat transgenders ook na transitie nog (zelf)stigmatisering kunnen ervaren en dat dit gevolgen heeft voor de mentale gezondheid. De mate van passabiliteit, openheid en waargenomen sociale steun spelen hierbij een rol. Tijdens dit onderzoek kwam wederzijdse stigmatisering door transmannen en transvrouwen aan het licht.

Promotieonderzoek: Hoe gaan transgenders om met problemen rond de transitie?

Het stageonderzoek was aanleiding om verder te gaan en onder leiding van prof. dr. Jacques van Lankveld, prof. dr. Arjan Bos en dr. Mark Hommes is een start gemaakt met het kwalitatieve- en kwantitatieve longitudinale vervolgonderzoek. In nauwe samenwerking met centrum voor Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc te Amsterdam wordt een Transgender Coping vragenlijst (TRACQ) ontwikkeld waarmee kan worden getoetst hoe transgenders met problemen, de transitie betreffende, omgaan. De TRACQ zal na de zomervakantie worden getest door een pilotgroep en vervolgens in de verschillende fasen van transitie worden afgenomen samen met andere vragenlijsten om de mate van sociale steun, het psychisch welbevinden en de mate van openheid te meten. Tevens worden de transgenders in de verschillende fasen van transitie benaderd voor diepte-interviews waarbij de nadruk komt te liggen op de vraag hoe zij met stigmatisering omgaan.

Het doel van dit promotieonderzoek is het, tijdens transitie, bestuderen van de ervaringen van transgenders, de invloed van sociale steun en het in kaart brengen van de sociale - en psychologische gevolgen van stigmatisering en de manieren waarop transgenders met stigmatisering omgaan.

Belang van het onderzoek: behandeling personaliseren

De ontwikkeling van de TRACQ geeft hulpverleners hopelijk een nieuw instrument om de behandeling te personaliseren. Uit het longitudinale onderzoek kunnen aanbevelingen voortvloeien die het psychische welbevinden van transgenders tijdens en na transitie kunnen verbeteren. Het belang van het onderzoek is gelegen in de aandacht die nu niet zozeer medisch als wel sociaal - en psychologisch gericht is, gebaseerd op de ervaringen van de transgenders tijdens het hele transitieproces.

Lees meer in het uittreksel voor het WPATH-congres 2016:
Transgenders and (self-) stigmatization. The benefits of being visible.

Gerelateerd onderzoek: