PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Onderzoek- en onderwijsteam
 
   
Portretfoto Arjan Bos

Prof. dr. Arjan Bos, hoogleraar Klinische psychologie, decaan

Mijn leerstoel richt zich op de sociaalpsychologische aspecten van psychopathologie. Ik ben geïnteresseerd in de effecten van stigmatisering, eenzaamheid en zelfwaardering op psychopathologie. Daarnaast vind ik het belangrijk om op basis van gedegen onderzoek interventies te ontwikkelen om bijvoorbeeld zelfstigma te verminderen. Wil je meer weten over mijn onderzoek, kijk dan naar mijn mini-college bij de Universiteit van Nederland. Of luister naar de podcast 'Over Denken'.

Portretfoto Karen Aduful
 
Karen Aduful, MSc
Als promovendus doe ik onderzoek naar ervaringen en reacties van leerlingen in het basisonderwijs omtrent pestgedrag op basis van racisme. En ik onderzoek het lesmateriaal van leraren dat betrekking heeft op hedendaagse vormen van racisme in relatie tot de (post)koloniale geschiedenis en erfenis. Het doel van mijn onderzoek is de ontwikkeling en implementatie van een school-brede interventie om pesten op basis van racisme in het basisonderwijs te bespreken en aan te pakken.
Portretfoto Jantine Boselie
 
Dr. Jantine Boselie, universitair docent Klinische psychologie

Binnen mijn werk als universitair docent ben ik betrokken bij het begeleiden van studenten bij de practica psychodiagnostiek en psychologische gespreksvoering, bachelor- en mastertheses en diagnostiek- en onderzoekstages. Daarnaast ben ik betrokken bij de cursus Psychopathologie bij kinderen en adolescenten.
Mijn onderzoek richt zich op het onderwerp optimisme, en in hoeverre het vergroten van optimisme de negatieve effecten van risicofactoren (zoals eenzaamheid, pijn en angst) op het welzijn van mensen kan tegengaan.
 
Portretfoto Francine Dehue
 
Dr. Francine Dehue, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent begeleid ik de bachelorthesissen en het empirisch afstudeeronderzoek, ben ik voorzitter van de Examenkamer Psychologie en van de scriptiecommissie, en examinator van de Open Module, het Empirisch Afstudeeronderzoek en Klinische Psychologie 1: Persoonlijkheidstheorieën en Psychopathologie.
Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar (racisme gebaseerd) cyberpesten, de daaraan gerelateerde uitkomstmaten en (het ontwikkelen van) interventies daarvoor. Ook ben in geïnteresseerd in technoferentie, een relatief nieuw onderzoeksgebied, en met name naar de determinanten daarvan en uitkomstmaten aangaande relaties tussen kinderen en jongeren onderling en binnen gezinnen.
 
Portretfoto Marie-José Enders

 

Prof-em. dr. Marie-José Enders, emeritus bijzonder hoogleraar Antrozoölogie

In 2013 had ik het voorrecht op de Open Universiteit de bijzondere leerstoel Antrozoölogie inhoud te mogen geven. Samen met de collega’s en de (buiten)promovendi hebben we de studie naar mens-dier-interacties en de mens-dierrelaties, en in het bijzonder de studie naar Animal Assisted Interventies (AAI), op de kaart mogen zetten. De bijzondere leerstoel is overgenomen door prof.dr. Karin Hediger en ik begeleid samen met haar mijn promovendi en ben betrokken bij diverse onderzoeken in binnen- en buitenland.

Portretfoto Brenda Erens
 

Dr. Brenda Erens, docent Klinische psychologie

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Daarnaast begeleid ik studenten bij de practica psychodiagnostiek, bij (diagnostiek)stages en bachelor- en mastertheses. Ook ben ik lid van de BAPD-commissie. Ik heb veel affiniteit met forensische psychologie. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij ik veel waarde hecht aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Portretfoto Stijn Friederichs
 

Dr. Stijn Friederichs, universitair docent Klinische psychologie

Tijdens je studie Psychologie kun je mij tegenkomen als begeleider van je scriptietraject en je diagnostiekstage. Ook ben ik betrokken bij het ontwikkelen en begeleiden van onderwijs op het terrein van de klinische psychologie. Zo ben ik examinator van de cursus Klinische Psychologie 2. Op onderzoeksgebied heb ik een brede interesse: eenzaamheid, interoceptief bewustzijn, adverse childhood experiences, en dat alles tegen een klinische achtergrond, dus in relatie tot (uitkomst)maten als mentaal lijden en welzijn.

Portretfoto Andrea Grauvog
 
Dr. Andrea Grauvogl, universitair docent Klinische psychologie

Voor mij staat de koppeling tussen theorie en praktijk voorop. Ik ben naast mijn werk als universitair docent, werkzaam als psychotherapeut i.o. in de klinische praktijk. Qua onderwijs en onderzoek is de seksuologie waar mijn hart sneller van gaat kloppen, en kijk ik daarnaast ook naar de factoren persoonlijkheid en hechting welke hierbinnen een rol kunnen spelen.
 
Portretfoto Nicole Gunther
 

Dr. Nicole Gunther, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent begeleid ik masterscripties en praktijk/onderzoeksstages en ben ik examinator van de cursus psychopathologie bij kinderen en adolescenten en plaatsvervangend examinator van de cursus e-mental health-interventies.
Mijn onderzoeksinteresse gaat met name uit naar de kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van psychopathologie bij kinderen en adolescenten, met de nadruk op ontwikkelings- en gezins/omgevingsfactoren waarbij ik gebruik maak van 'momentary assessment technology'.

Portretfoto Evelyn Heynen
 
Dr. Evelyn Heynen, universitair docent Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Mijn passie is het werken met, en voor jongeren die het niet getroffen hebben in onze samenleving. In mijn dagelijkse werkzaamheden van onderwijs en onderzoek probeer ik deze passie te integreren, zoals bij het ontwikkelen van de nieuwe Mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie en mijn onderzoek naar empathie en leefklimaat bij jongeren in de residentiële jeugdzorg. Verder ben ik betrokken bij het practicum Psychologische gespreksvoering en ben ik 2e Examinator van de vakken Klinische psychologie 2 en Psychopathologie bij kinderen en adolescenten.
 
Portretfoto Karin Hediger
 
Prof. dr. Karin Hediger, bijzonder hoogleraar Antrozoölogie

As professor of anthrozoology I am responsible for supervising PhD students and leading the anthrozoology research group. Our focus lies on animal-assisted interventions within clinical psychology. My aim is to better understand the human-animal relationship and to investigate the potential of animal-assisted interventions. I am highly interested in what we can learn from the human-animal relationship to better understand human functioning and to design effective interventions.
 
Portretfoto Mark Hommes
 
Dr. Mark Hommes, universitair docent Klinische psychologie

In mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in de ontwikkeling en evaluatie van gespreks- en diagnostiekpractica. Momenteel coördineer ik de groep die deze practica verzorgt bij de psychologieopleidingen. Bij het ontwikkelen van deze practica voor afstandsonderwijs zoeken wij steeds naar de optimale (blended) combinatie van digitale hulpmiddelen met face-to-face bijeenkomsten.
De laatste jaren heb ik de focus van mijn onderzoek verlegd naar kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar (zelf)stigma, coping en welbevinden bij transgenderpersonen.
 
Portretfoto Susan van Hooren
 
Prof. dr. Susan van Hooren, hoogleraar Klinische psychologie (vakgroepvoorzitter)

Als hoogleraar en vakgroepvoorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor de mastervariant Klinische psychologie en voorbereidende vakken. Ik word enthousiast als ik de link tussen wetenschap en klinische praktijk kan versterken, zowel in onderwijs als onderzoek.
Mijn onderzoek richt zich veelal op effecten en werkingsmechanismen van specifieke behandelingen, waaronder vaktherapeutische interventies.
 
Portretfoto Eva de Hullu
 
Dr. Eva de Hullu, universitair docent Klinische psychologie

Als examinator van de cursus Psychologische gespreksvoering ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in hoe therapeutische gesprekken mensen helpen om zelf weer grip te krijgen in hun leven. Hoe kun je door het stellen van vragen verandering faciliteren? Hoe voer je helpende gesprekken zonder de ander in de weg te zitten? Ik gebruik de Perceptual Control Theory (PCT) en systems thinking om te verklaren hoe het proces van controle (het bereiken van doelen in brede zin) verloopt en hoe je de controle kan hervinden. Het onderzoeken, trainen en toepassen van Method of Levels gesprekstherapie, die op de PCT is gebaseerd, helpt mij en masterstudenten om dat proces nog beter te begrijpen. Ik schrijf over praktijk en theorie op de website Perceptual Control Theory and Method of Levels Therapy.
 
Portretfoto Ellen Jongen
 
Dr. Ellen Jongen, universitair docent Klinische psychologie

Binnen mijn werk als universitair docent ben ik betrokken bij de begeleiding van bachelor- en masterthesissen en diagnostiekstages. Daarnaast ben ik examinator van de cursus Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie.
Mijn onderzoek richt zich op het onderwerp eenzaamheid. Ik ben geïnteresseerd in voorspellers en gevolgen van eenzaamheid en de relatie tussen eenzaamheid en lichamelijke klachten, zoals chronische pijn. Naast mijn werk als UD bij de OU, werk ik als basispsycholoog binnen de revalidatie, bij Adelante.
 
Portretfoto Kai Karos
 
Dr. Kai Karos, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent ben ik betrokken bij het practicum Psychologische gespreksvaardigheden, het vak Wetenschapsfilosofie en Introductie in de psychologie, en de begeleiding van masterthesissen en onderzoekstages.
Mijn onderzoek focust vooral op de interactie tussen sociale en culturele factoren en gezondheid, vooral in het domein van acute en chronische pijn. Ik doe fundamenteel experimenteel onderzoek naar de invloed van sociale dreiging (bijvoorbeeld sociale exclusie, discriminatie, stigmatisatie) op pijn en leren van pijn-gerelateerde vrees en vermijdingsgedrag. Verder ben ik geïnteresseerd in forensische psychologie, met name empathie en agressie.
 
Portretfoto Yvonne van der Kooij
 

Yvonne van der Kooij MSc, junior onderzoeker

Als onderzoeker/promovendus werk ik aan een interventiestudie rond (zelf)stigma bij mensen die leven met hiv. Mijn onderzoek richt zich op de effecten van (zelf)stigma op de psychologische, sociale en fysieke gezondheid van mensen. Daarnaast houd ik me bezig met de ontwikkeling en implementatie van een empowerment interventie (RESET) voor mensen die leven met hiv. Verder ben ik geïnteresseerd in thema’s als sociale uitsluiting en discriminatie van kwetsbare groepen in de maatschappij.

Portretfoto Jeroen Kuntze
 
Dr. Jeroen Kuntze, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent houd ik me vooral bezig met het ontwikkelen en geven van vaardigheidsonderwijs op het gebied van gespreksvoering en psychodiagnostiek. Dit doe ik al met veel plezier sinds mijn studie. In de dynamiek van een steeds veranderende (onderwijs)omgeving wordt gezocht naar een goede mix van in vivo-, online- en afstandsonderwijs om studenten zo constructief mogelijk te laten leren.
Op onderzoeksgebied ben ik geïnteresseerd in de invloed van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren op het mentale welzijn van mensen.
 
Portretfoto Jacques van Lankveld
 
Prof-em. dr. Jacques van Lankveld, emeritus hoogleraar Klinische psychologie

Mijn onderzoekinteresse betreft verschillende deelgebieden van de seksuologie, de werkingsmechanismen van seksuele disfuncties, impliciete cognitieve mechanismen in seksueel verlangen en opwinding, de effectiviteit en werkingsmechanismen van sekstherapie, en de rol van hechting en intimiteit in seksualiteit. Ik hecht grote waarde aan het verspreiden van seksuologische kennis en kunde in gebieden op de wereld waar hieraan gebrek is. Daarvoor probeer ik internationale samenwerking te stimuleren via kennisnetwerken.
 
Portretfoto Anke Lemmens
 

Dr. Anke Lemmens, docent Klinische psychologie

Als docent ben ik betrokken bij diverse practica. Daarnaast zal ik studenten begeleiden bij het schrijven van hun bachelor- en mastertheses en bij het uitvoeren van hun diagnostiek-, praktijk- en onderzoekstages. Op het gebied van onderzoek ben ik zowel geïnteresseerd in de werkingsmechanismen onderliggend aan het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie als in de werking en optimalisatie van verschillende psychologische behandelingen.

Portretfoto Doortje Linssen
 

Doortje Linssen, docent Klinische psychologie

Als docent houd ik mij bezig met ondersteunende onderwijstaken. Daarnaast begeleid ik BAPD-stages. Ik heb een achtergrond als psycholoog binnen de klinische setting in zowel de verpleeghuiszorg als huisartsenpraktijk. Als docent wil ik studenten stimuleren om op kritische wijze te reflecteren op het belang van het diagnostische proces binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mijn interesse ligt met name op het gebied van het bevorderen van welbevinden van kinderen en volwassenen met psychische problematiek (met name ontwikkelingsstoornissen en genderdysforie), door middel van zowel onderzoek, behandeling en maatschappelijke acceptatie.

Portretfoto Angela Mengelers
 

Dr. Angela Mengelers, universitair docent Algemene en Klinische psychologie

Als universitair docent ben ik onder andere als begeleider betrokken bij de practica Psychodiagnostiek en Psychologische gespreksvoering, bachelor- en mastertheses en diagnostiekstages. Daarnaast ben ik examinator van de bachelorcursus Biologische grondslagen cognitie. Mijn onderzoekspassie ligt bij praktijkgericht onderzoek binnen de ouderenpsychologie, zoals de effectiviteit en werkingsmechanismen van interventies. Hiermee wil ik een brug slaan tussen onderwijs, wetenschap en het verbeteren en verstevigen van de ouderenzorg.

Portretfoto Elly Niesten
 
Dr. Elly Niesten, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent ben ik betrokken bij de cursussen Gespreksvoering en Introductie in de psychologie. Daarnaast begeleid ik scripties. Ik ben geïnteresseerd in zowel de klinische psychologie als de rechts- en forensische psychologie.
Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op (on)bewuste symptoomoverdrijving en symptoomescalatie, en de rol die persoonlijkheidskenmerken, psychologische mechanismen en (bijeffecten van) interventies hierin spelen. Daarnaast doe ik onderzoek naar comorbiditeit bij (m.n. borderline) persoonlijkheidsproblematiek.
 
Portretfoto Anna-Eva Prick
 
Dr. Anna-Eva Prick, universitair docent Klinische psychologie

Vanuit mijn achtergrond als neuropsycholoog doe ik graag onderzoek binnen de klinische ouderenpsychologie en richt ik me graag op effecten en werkingsmechanismen van specifieke behandelingen, waaronder vaktherapeutische interventies bij volwassenen en ouderen. Binnen mijn onderwijs begeleid ik met veel plezier promovendi bij hun promotieonderzoek en studenten bij hun bachelor- en masterthesissen en (BAPD) stages. Daarnaast hecht ik in al mijn werk grote waarde aan de verbinding tussen wetenschap, onderwijs en klinische praktijk.
 
Portretfoto Ank Ringoot
 
Dr. Ank Ringoot, universitair docent Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

In mijn werk als universitair docent ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Daarnaast begeleid ik studenten bij de practica psychodiagnostiek, bij diagnostiekstages en bachelor- en mastertheses. Mijn onderzoek heeft als doel beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren zoals opvoeding en het psychisch welbevinden van ouders bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 
Portretfoto Pieter Rohrbach
 
Dr. Pieter Rohrbach, postdoc-onderzoeker
In mijn rol als postdoc-onderzoeker houd ik mij hoofdzakelijk bezig met de menselijke factor in nieuwe technologieën. Mijn fascinatie gaat uit naar het inzetten van technologie om de (geestelijke) gezondheid van mensen te bevorderen. Zulke innovaties kunnen bijdragen aan het oplossen van de lange wachtlijsten voor behandeling, preventie en vroege detectie van problemen, gepersonaliseerde zorg en het reduceren van zorgkosten. Onderzoeksresultaten vertalen naar maatschappelijk nut, mede door multidisciplinaire samenwerking, co-creatie en transparant onderzoek doen, vind ik daarbij belangrijk.
 
Portretfoto Sara Scheveneels
 
Dr. Sara Scheveneels, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent ben ik betrokken bij het practicum Psychologische gespreksvaardigheden, het vak E-mental health interventies, en de begeleiding van masterthesissen en onderzoekstages.
Op vlak van onderzoek liggen mijn interesses bij zowel fundamenteel experimenteel onderzoek als de vertaling hiervan naar toegepast klinisch onderzoek. Hierbij focus ik op het ontstaan en de behandeling van angstproblemen en met name de rol van technologie, bijvoorbeeld virtual reality exposurebehandeling. Daarnaast werk ik als klinisch psycholoog – gedragstherapeut bij PraxisP.
 
Portretfoto Ellin Simon
 
Dr. Ellin Simon, universitair hoofddocent Klinische kinder- en jeugdpsychologie

Mijn beroepsmatige passie laat zich samenvatten als: vroegtijdig ingrijpen bij een bedreigde psychische ontwikkeling van kinderen. Deze passie vertaalt zich op het vlak van onderwijs in het ontwikkelen van de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie.
Qua onderzoek focus ik op het ontwikkelen en bestuderen van instrumenten en interventies die vroegtijdig ingrijpen vergemakkelijken.
 
Portretfoto Suzanne Stuurman
 
Drs. Suzanne Stuurman, docent Klinische psychologie

Vanuit mijn achtergrond en huidige werkzaamheden als GZ-psycholoog in de klinische praktijk wil ik als docent studenten graag begeleiden in het aanleren van de professionele vaardigheden. Ik wil hierbij een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. Naast het begeleiden van diverse practicumbijeenkomsten begeleid ik ook BAPD stages. Mijn interesse in het werkveld gaat vooral uit naar het versterken van de professional middels opleiding en supervisie.
 
Portretfoto Viviane Thewissen
 
Dr. Viviane Thewissen, universitair hoofddocent Klinische psychologie

Als universitair hoofddocent ben ik onder andere examinator van de mastercursus E-mental health-interventies. Ik hecht belang aan het afstemmen van ons onderwijsaanbod op de actualiteit van wetenschappelijk onderzoek en het inspringen op nieuwe ontwikkelingen in de praktijk.
Mijn onderzoeksinteresses gaan uit naar e-mental health toepassingen, met een focus op real-life real-time assessment en interventie middels de Experience Sampling Methode, en transdiagnostische processen en psychologische fenomenen binnen klinische en gezonde (sub-klinische) populaties.
 
Portretfoto Saskia Wouters
 

Dr. Saskia Wouters, universitair docent Klinische psychologie

Als universitair docent ben ik examinator van de cursus Gespreksvoering. Daarnaast ben ik als begeleider betrokken bij de practica Gespreksvoering, Psychologische Gespreksvoering en Psychodiagnostiek. Tevens begeleid ik diagnostiekstages en masterscripties. Mijn onderzoek richt zich op de autismespectrum-stoornis bij hoog functionerende volwassenen. Daarbij ligt mijn focus op differentieel diagnostisch onderzoek naar psychiatrische (bv schizofrenie, genderdysforie) en gedragsmatige (bv eetproblemen) comorbiditeit.