PSY_AlgPsychologie_head_large.jpg
Theorie, methoden en statistiek
De algemene psychologie (ook wel 'theoretische psychologie' genoemd) probeert de eenheid in de psychologie te overzien en bewerkstelligen. Binnen 'methoden en statistiek' bestudeert men nieuwe ontwikkelingen op het gebied van methoden van onderzoek doen en statistische analysetechnieken. Deze expertise wordt vooral ingezet om het onderzoek binnen de andere disciplines van de faculteit te ondersteunen. Daarnaast onderzoekt de vakgroep hoe het statistiekonderwijs verbeterd kan worden gebruikmakend van relevante onderwijskundige inzichten en nieuwe technologieën, zoals serious games.

Natuurlijk wordt ook bekeken hoe recente ontwikkelingen zich verhouden tot andere vakgebieden en tot de geschiedenis van de psychologie en haar grensgebieden. Het is immers vaak zo dat kennis uit het verleden weliswaar door psychologen van nu is vergeten, maar nog altijd is terug te vinden en ook onvermoede invloed heeft op de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gezocht.

Onderzoek

Theorie
In de faculteit psychologie richten de onderzoekers binnen het terrein van de algemene psychologie zich op dit soort vragen, vooral om het onderzoekprogramma te versterken, om de eenheid te bewaren en de aansluiting met het verleden en met ander vakgebieden niet uit het oog te verliezen.

In het onderzoekprogramma 'The interaction between implicit and explicit strategies for behaviour' richten deze onderzoekers zich op de vraag of er in de verschillende toepassingsgebieden algemeen voorkomende mechanismen en tendensen zijn te vinden. Een vraag die men kan stellen, bijvoorbeeld, is of mensen heuristieken gebruiken bij het bepalen van hun gedrag, en welke daarvan onbewust zijn. Andere vragen die we stellen gaan over de wijze waarop evolutionair verkregen strategieën en cultureel verworven strategieën voor gedrag zich tot elkaar verhouden en in wisselwerking staan met elkaar. 'We zijn ons brein' zeggen sommige neurologen wel. Dàt we een brein hebben is buiten kijf, maar of dat impliceert dat in de verklaring van gedrag het daarbij kan blijven is de vraag. We hebben immers een lichaam, maar we zijn meer dan dat. We hebben immers een rol in een sociaal netwerk maar we zijn meer dan dat. Kortom: van reduceren leren we veel, van reductionisme leren we niets.

Methoden en statistiek
De onderzoekslijn methoden en technieken draagt direct bij aan het doel van het facultaire onderzoeksprogramma. Dat wil zeggen, we verbeteren en ondersteunen onderzoek naar verandering bij mensen, wat een belangrijk onderwerp is in verschillende subdisciplines van de psychologische wetenschap.

Het belang van 'within-subjects designs' is in de psychologie steeds belangrijker geworden. Menselijke verandering kan worden bestudeerd als gevolg van opzettelijke interventies of als functie van variabelen die veranderen in de tijd. Dergelijke onderzoekdesigns zijn onder meer:

  • longitudinale onderzoeken met drie of meer metingen (waves) om veranderingen in cohorten te bestuderen;
  • experimentele ontwerpen, om intra-individuele verandering te bestuderen;
  • andere experimentele ontwerpen met meerdere post-interventie (follow-up) metingen.

Binnen deze onderzoekslijn streeft men ernaar op dit vlak meer expertise te ontwikkelen en onderzoek te doen. Onderzoekspraktijken, mogelijkheden, kansen en risico's veranderen snel. Daarnaast vereisen wetswijzigingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nadruk op Open Science wijzigingen in de procedures van psychologisch onderzoek. Dit betekent dat er een sterke behoefte bestaat bij onderzoekers om up-to-date te blijven en als vakgroep hier een rol in te vervullen.

De vakgroep houdt zich tot slot ook bezig met het ontwikkelen van software in R en jamovi om onderzoekers te ondersteunen bij diverse methoden en analyses.