PSY_ArbeidOrganisatie_head_large.jpg
Arbeids- en organisatiepsychologie

De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op deze deelgebieden:

 • Arbeidspsychologie
  In de arbeidspsychologie wordt de relatie tussen werkkenmerken (bijvoorbeeld werkdruk, de mate waarin taakuitvoerders zelfstandig kunnen beslissen in hun werk, afwisseling) en het welzijn en functioneren van werknemers onderzocht.
 • Organisatiepsychologie
  In de organisatiepsychologie draait het om de relatie tussen de werknemer en diens sociale werkomgeving: de organisatie als geheel, maar ook de afdeling waarop men werkt of de collega aan de andere kant van het bureau.
 • Personeelspsychologie
  De personeelspsychologie tenslotte onderzoekt hoe men de motivatie en prestatie van een persoon in een organisatie kan optimaliseren. Het kan daarbij gaan om werving, selectie en recruitment (dat wil zeggen, men probeert nieuw personeel aan te trekken), maar ook om het trainen en ontwikkelen van al aanwezig personeel.
 • Sociale psychologie
  De sociale psychologie bestudeert psychosociale aspecten van groepsprocessen en sociale interacties.

Volg ons op onze LinkedIn pagina.

Onze publicaties vind u in onze research database.

Karen van Dam over Arbeid- en organisatiepsychologie

 

Onderzoek

Binnen de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt het onderzoek zich onder meer op het leren op en van het werk, veranderingen in organisaties en rechtvaardigheid, en de invloed van deze factoren op het welzijn in het werk (burnout, bevlogenheid, motivatie). Het sociaal psychologische onderzoek richt zich op psychosociale dimensies van menselijk gedrag, in relaties, groepen, instituties en de samenleving als geheel. Veel nadruk ligt op de mechanismen die betrokken zijn bij groepsprocessen en sociale interacties, zoals macht of sociale vergelijking.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek binnen de vakgroep AenO psychologie is georganiseerd rondom de volgende thema's:

 • Adaptation, emotion, regulation, well-being
 • Change, workplace learning and reflection
 • Individual entrepreneurship
 • Sustainable employability

Lees ook: Werken in dynamische organisaties - een reeks presentaties over lopend onderzoek binnen de vakgroep

Onderzoek- en onderwijsteam

Vakgroepvoorzitter dr. Joris van Ruysseveldt

Mijn onderzoek betreft processen van adaptatie bij werknemers als gevolg van veranderingen in hun omgeving. Werknemers kunnen zich daar passief aan conformeren. Dit onderzoek richt zich echter op proactief adaptief gedrag. Daarbij nemen werknemers zelf initiatief tot veranderingen met het oog op een betere toekomst. Een kernvraag is hoe en onder welke omstandigheden ze erin slagen een balans te bereiken tussen het voldoen aan eisen uit de omgeving en het verwezenlijken van eigen doelen, ambities en motivaties (= persoonlijk meesterschap).

prof. dr. Annet de Lange

Mijn onderzoek richt zich op het thema ‘Succesvol ouder worden op het werk: De rol van duurzame inzetbaarheid en zelfmanagement’. Meer specifiek ontwikkel ik nieuwe kennis over de volgende thema’s:
- psychologische perspectieven op succesvol ouder worden en werk;
- zelfmanagement, duurzame inzetbaarheid en succesvol ouder worden op het werk;
- strategieën (selectie, optimalisatie en compensatie) en interventies (preventief versus curatief) voor het bevorderen van succesvol ouder worden op het werk.

prof. dr. Karen van Dam

Werkenden hebben voortdurend te maken met veranderingen en eisen in de werkomgeving. Zij moeten zich flexibel opstellen en aanpassen en daarbij hun emoties en gezondheid bewaken. Hoe doen zij dat? Hoe kijken ze naar die veranderende eisen? Welke emotionele en leerprocessen spelen daarbij een rol? Wat is de impact van acute en chronische stressoren? En hoe zorgen werkenden ervoor dat zij hun activatie afbouwen, hun body-mind balans bewaren en een burn-out voorkomen? Deze vragen staan centraal in mijn onderzoek.

dr. Karin Proost-Akgonul

Mijn onderzoek handelt voornamelijk over besluitvormingsprocessen in selectie en rekrutering. Vanuit de sociaal-cognitieve psychologie onderzoek ik factoren die de selectiebeslissing vertekenen, zoals bijvoorbeeld de psychologische afstand tussen de selecteur en de sollicitant. Daarnaast onderzoek ik factoren die gerelateerd zijn aan welzijn en professionele ontwikkeling van werknemers, zoals faalangst, leiderschap en job design.

dr. Inge van Seggelen-Damen

Na een bijzondere ervaring hebben mensen vaak behoefte aan reflectie. Reflectie omvat het in twijfel trekken van assumpties (veronderstellingen) en blikt daarbij zowel achteruit als vooruit. Kritische (zelf-)reflectie kan bijdragen aan het realiseren van bewustwording, zelfinzicht, zingeving en zelfmanagement. Een reflectietool kan hierbij behulpzaam zijn. Om de werking en waarde van reflectie beter te begrijpen, onderzoeken we reflectie als 
-    leerstrategie (ervaringsleren, werkplekleren, ‘reflective practice’);
-    als emotieregulatiestrategie (reflecteren, rumineren);
-    en als instrument voor (career) self-management (zelfregulering en proactief gedrag).

dr. Nicole Hoefsmit

De duurzame inzetbaarheid van kwetsbare werknemers staat centraal in mijn onderzoek. Met ‘kwetsbaar’ doel ik bijvoorbeeld op werknemers die hun werk hervatten na een periode van langdurig ziekteverzuim. Bij hen bestaat het risico op herhaling. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe kwetsbare werknemers zo gezond mogelijk en met plezier gaan of blijven werken. Hierbij bestudeer ik ook de belangrijke rol van omgevingsactoren. Welke steun hebben deze werknemers nodig van bijvoorbeeld hun leidinggevenden?

Madelon Otto, MSc

Proactief gedrag van werknemers is van cruciaal belang geworden voor het succes van organisaties. Proactieve concepten, zoals job crafting en voice, zijn onderzocht in relatie tot burn-out, maar voor zover wij weten is er weinig onderzoek gedaan naar proactief gedrag met als doel de preventie van burn-out. Mijn promotieonderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in (de effecten van) proactief gedrag dat werknemers vertonen ter preventie van burn-out.

Maitta Spronken

Mijn onderzoek richt zich op werkaanpassingen ter bevordering van de mentale gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hierbij ben ik met name geïnteresseerd in gedrag op individueel niveau, zoals routines tijdens de werkdag die een bijdrage kunnen leveren aan de mentale gezondheid van werknemers (bijvoorbeeld pauzes, reis van en naar werk). De match tussen persoon en activiteit, de zogenaamde 'person-activity fit', speelt in mijn onderzoek een belangrijke rol. Ik maak gebruik van een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals 'experience sampling' studies met smartphones, dagboekstudies, veldexperimenten en focusgroepen.

Liselotte Eikenhout, MSc

In mijn onderzoek richt ik mij op werkenden in hoog-risico organisaties, zoals de politie. Werkenden in deze organisaties hebben vaak te maken met meerdere vormen van stress en komen vaker in stressvolle situaties terecht dan anderen. Ik focus met name op de wisselwerking tussen acute en chronische stressoren. Daarnaast wil ik onderzoeken hoe de werkende omgaat met de effecten van deze stressoren op en naast werkvloer, en hoe we de werkende zo gezond mogelijk kunnen laten werken.

dr. Anita de Vries

Mijn belangrijkste onderzoeksinteresse ligt op het gebied van persoonlijkheid. Hoewel de meeste persoonlijkheidstests gebaseerd zijn op het bekende Big Five-persoonlijkheidsmodel, maak ik gebruik van een relatief nieuw persoonlijkheidsmodel, dat bekend staat als het HEXACO-model. Dit model bestaat uit zes dimensies, waaronder de nieuwe dimensie ‘integriteiít (de mate waarin personen hebzucht vermijden, en oprecht, rechtvaardig en bescheiden zijn). In eerder onderzoek heb ik gekeken naar persoonlijkheid als voorspeller van werkprestatie en van contraproductief werkgedrag (zoals diefstal van de werkgever of onterecht ziekteverzuim).

dr. Wim Bloemers

Veel diagnostische onderzoek in de A&O gebeurt tegenwoordig web–based, dus via internet. Vooral bij High Stakes situaties (selectie) is de fairness dan van belang. Hoewel fraude bij web-based procedures geen echt grote rol speelt, valt er voor individuele fraudeurs winst te behalen. Mijn onderzoek richt zich op de persoonlijkheid van de fraudeur. Welke persoonlijkheidseigenschappen gaan samen met verhoogd fraudegedrag? En welke juist niet? In breder verband is dit van belang voor organisaties bij het creëren van een integere bedrijfscultuur.

Remco van Dijke

Mijn onderzoek richt zich op het thema 'stedelijk conflict in de Veilige Stad'. Steden in de wereld worden steeds drukker. Dit levert nieuwe vraagstukken op voor de politie. De politie krijgt in een grotere mate te maken met verbaal en fysiek geweld. Bij mijn onderzoek richt ik me vooral op het geweld dat wordt aangedaan door omstanders. Met behulp van sociologische, psychologische en criminologische kennis wil ik politiemensen handvatten aanbieden die hen kunnen helpen in het voorkomen van omstanderconflicten. Dit zorgt ervoor dat escalaties tussen burgers en politiemensen en mogelijke gevolgen daarvan ,zoals PTTS of Burn-outs, voorkomen kunnen worden.

Onderzoeksprojecten

De volgende onderzoeksprojecten zijn afgerond: