PSY_AlgPsychologie_head_large.jpg

Team

De vakgroep bestaat uit de volgende onderzoekers:

 

   

 
Prof. dr. Jules Ellis, vakgroepvoorzitter
Ik vind bijna alles in de psychologie interessant. Wist je bijvoorbeeld dat chronisch eenzame fruitvliegjes meer gaan eten en slechter slapen? Nooit gedacht dat ik mezelf zou herkennen in een fruitvliegje. Omdat ik met alle gebieden van de psychologie bezig wil blijven, heb ik me verdiept in methodologie en statistiek, en ook daarin probeer ik mezelf breed te blijven ontwikkelen. Mijn onderzoek betreft het ontwerpen van nieuwe methoden voor het onderzoeken van de validiteit en betrouwbaarheid van tests en vragenlijsten, en wat betrouwbaarheid betreft heb ik me gespecialiseerd in de vraag: hoe betrouwbaar moet een test eigenlijk zijn, wanneer is het goed genoeg? Ik werk graag samen met onderzoekers van andere vakgroepen. Mijn interesse gaat onder andere uit naar mens-dierrelaties (omdat ik honden en paarden leuk vind), autisme (omdat ik nerds leuk vind), slapen (omdat ik dat te weinig doe), eten (omdat ik dat te veel doe), uitstellen (deze tekst heb ik een half jaar te laat aangeleverd), en seksualiteit (heb ik daar een reden voor nodig dan?). Maar zoals ik al schreef, heel veel andere onderwerpen vind ik ook interessant.
Portretfoto Jenny van beek dr. Jenny van Beek
Als universitair docent ben ik sterk betrokken bij het onderwijs van de opleiding Psychologie. Ik ben docent bij alle onderzoekspractica van de opleiding Psychologie. Tevens ben ik examinator van de cursussen Inleiding in de Psychologie en Literatuurstudie. In mijn onderzoek richt ik me onder andere op de relatie tussen stemming en alcoholgebruik bij matige drinkers. Ik gebruik daarbij de experience sampling methode waarbij je deelnemers gedurende meerdere dagen, meerdere keren per dag een korte vragenlijst laat invullen. Ik kijk hierbij tevens naar de rol van reactiviteit: of de antwoorden beïnvloed raken door het vele invullen.
 

Nicole Deckers, MSc
docent

 

Portretfoto Mira Duif Mira Duif MSc
Mijn werk bestaat uit onderwijs en onderzoek. Ik ben groot voorstander van afstandsonderwijs vanwege de kansen die het biedt. Ik vind uitdaging in het dusdanig online communiceren met studenten dat ze toch het gevoel hebben dat de docent nabij en betrokken is. Verder vind ik het erg leuk om de technologie te benutten voor het maken van cursusinhoud die overzichtelijk en ondersteunend is voor de student. Mijn interesses voor onderzoek zijn breed. Ik ben veel bezig met onderzoeksmethoden waarbij processen binnen individuen in kaart worden gebracht. De methodiek, de keuzes en beslissingen die hierbij genomen worden en de invloed daarvan, hebben mijn passie. Mijn promotieonderzoek betrof een ecological momentary assessment studie naar determinanten van alcoholgebruik bij de algemene bevolking.
 

dr. Marc van Duijn
docent

 

dr. Bram Duyx
Als universitair docent bestaat mijn werk grofweg uit 3 delen: onderwijs, onderzoek en ondersteunende projecten. Bij het onderwijs richt ik mij vooral op onderzoekspractica en schrijfonderwijs. Bij het onderzoek gaat mijn interesse uit naar bias in de wetenschappelijke literatuur (denk hierbij aan reporting bias en citation bias): hoe kunnen we deze bias in kaart brengen, en hoe kunnen we deze tegengaan? Verder ben ik betrokken bij projecten die gericht zijn op automatisering en opensciencificering binnen de faculteit.
 

dr. Jannes Eshuis
universitair docent

 

Portretfoto Julia Fischmann Julia Fischmann MSc
Als docent ben ik betrokken bij het Methode & Technieken onderwijs van de bacheloropleiding psychologie. Naast begeleiding en beoordeling van studenten ben ik ook betrokken bij scripties en cursusontwikkelingen. Mijn passie en ambitie is om door duidelijke instructies op cursusniveau en door individuele feedback voor een dieper begrip van het hoe en waarom van onderzoeksmethoden te zorgen. Wat betreft onderzoek draag ik bij aan de ontwikkeling en evaluatie van serious games en ben ik geïnteresseerd in sociale netwerken en sociale steun.
  Rolf van Geel
AIs universitair docent ben ik betrokken bij de begeleiding van alle onderzoekspractica in het Bachelor curriculum, de bachelorthesis en master scripties. Daarnaast ben ik examinator van de cursus longitudinaal onderzoek.

Maud de Groot MSc
Ik doe promotieonderzoek bij het MAI-Home project. Dit project richt zich op duurzaamheid en gedragsverandering in (smart)huishoudens. 
Mijn achtergrond en grootste interesses liggen in sociale psychologie, duurzaamheid en gedragsverandering.


 

dr. Stefan Gruijters
Als universitair docent doe ik onderzoek op de raakvlakken van methodologie, statistiek en toegepaste wetenschapsfilosofie, met een focus op wetenschappelijke inferentie. Wetenschappelijke inferentie heeft onder andere betrekking op hoe wetenschappers de validiteit/adequaatheid van causale verklaringen, theorieën, manipulaties en metingen (kunnen) bepalen, op basis van bijvoorbeeld data. Daarnaast heb ik interesse in methodologische ‘best practices’; vanuit de aanname dat wetenschappelijke methodologie altijd de potentie heeft zichzelf te verbeteren, zowel in theorie als in de praktijk. 


 
dr. Thomas Gültzow
Ik ben een gepassioneerd onderzoeker op het gebied van gedrag en besluitvorming, gespecialiseerd in geïnformeerde besluitvorming, gedragsverandering en de invloed van digitale communicatie en interventies. Mijn focus ligt op een verscheidenheid aan onderwerpen, variërend van seksuele en reproductieve gezondheid tot de openbaarmaking van geestelijke gezondheidsproblemen en klimaatverandering. Kortom, alles wat te maken heeft met gedrag en besluitvorming en de ondersteuning daarvan interesseert mij. Daarnaast ben ik een groot voorstander van sociale rechtvaardigheid en daarom wil ik ervoor zorgen dat iedereen zichtbaar is in onderzoek. Ik werk er actief aan om deze ideeën in ons onderzoek te integreren om een inclusieve aanpak te bevorderen.
  Dirk Hoek
AIs als universitair docent ben ik betrokken bij de begeleiding van alle onderzoekspractica in het Bachelor curriculum, de bachelorthesis en master scripties. Ik ben examinator van de cursus kwalitatief onderzoek.

 
Sally Hogenboom
Ik ben fan van alles digitaal! Ik vind het bijvoorbeeld leuk om buiten de box te denken in hoe onderzoekers vaardigheden en eigenschappen kunnen meten. Online onderzoek biedt hier veel mogelijkheden, zeker wanneer je net als ik zelf je meetinstrumenten kunt programmeren. Zo maak ik bijvoorbeeld in jsPsych nieuwe ‘gamified’ onderzoeksdesigns. Daarnaast werk ik aan het adaptief meten van programmeervaardigheden bij kinderen. Ook hier wil ik weer een balans vinden tussen een leuke ervaring voor de proefpersoon en nuttige data voor de onderzoeker. Als laatste houd ik mij bezig met (het reproduceerbaar maken van) analyses. Ik haal dan ook veel plezier uit het werken met/in R, R Studio, Quarto, en RMarkdown. Inmiddels kan ik zelfs zeggen dat ik Python al minder frustrerend begin te vinden. Wil je samenwerken aan een (nieuwe) digitale tool of heb je vragen over het gebruik van R in je onderzoekscyclus – neem dan gerust contact op!
Portretfoto Natascha de Hoog
 

dr. Natascha de Hoog
Ik hou me vooral bezig met systematische reviews en meta-analyse. Ik vind het leuk om voor uiteenlopende onderwerpen te onderzoeken wat er bekend is en waar de hiaten zitten in theorie en methodologie. Ook hou ik mij bezig met hoe je systematische reviews en meta-analyses het beste kunt aanpakken, welke software of technieken hiervoor wel of niet geschikt zijn en hoe je dit hele proces toegankelijk kunt maken voor iedereen. Ik vind het altijd leuk om samen met collega’s systematische reviews en/of meta-analyses op te zetten of mee te denken. Inhoudelijk liggen mijn onderzoeksinteresses onder andere bij sociale identiteit, gezondheidsbevordering, welbevinden en gedragsverandering in het algemeen. 

 

 

dr. Xynthia Kavelaars
docent 

 

Portretfoto Inge Knippenberg
 
Inge Knippenberg Msc
Als docent houd ik mij bezig met het Methoden en Technieken-onderwijs van de Bachelor Psychologie. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het begeleiden van studenten en beoordelen van verslagen. Daarnaast ben ik werkzaam als promovenda bij het Radboudumc. Hier doe ik onderzoek naar doelbewuste en intuïtieve strategieën om depressie bij verpleeghuisbewoners te verminderen.
 
Portretfoto Roeslan Leontjevas dr. Roeslan Leontjevas
Ik ben examinator van Test- en Toetstheorie en voorzitter van de stagecommissie en van de Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit. Ik begeleid zowel stagiaires, scriptiestudenten als promovendi met de focus op het gebied van welzijn en psychosociale interventies bij fragiele patiënten waaronder mensen met dementie. Voorbeelden zijn een depressiebehandeling met zinvolle activiteiten en de rol van huisdieren in de langdurige zorg. Ik zet me in voor innovatieve designs (bijv. stepped-wedge) en analyses (bijv. Bayesiaanse analyses).


 

drs. Ivonne Lipsch-Wijnen
Als onderzoeker ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten die gaan over kwetsbare wijken. En ze gaan me aan het hart. Want wie opgroeit in een kwetsbare wijk (zoals bijvoorbeeld Heerlen-Noord) heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven dan in de rest van Nederland. 
Ik ben vastberaden om kwalitatief onderzoek in te zetten voor het aanpakken van sociaal-economische problemen en het bevorderen van empowerment. Mijn passie ligt in multidisciplinair, participatief onderzoek, waarbij gemeenschappen actief worden betrokken om diepgaande inzichten te verkrijgen. Hun stem en ervaringen zijn de kern van mijn aanpak, en samen streven we naar oplossingen met echte impact. Ik hoop met onderzoek en betrokkenheid verbeteringen kunnen brengen in het leven van mensen die worstelen met sociaal-economische uitdagingen.

 

Astrid Meesters MSc
docent

 

dr. Angela Mengelers
Sinds 2022 ben ik werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Theorie, Methoden & Statistiek. Ik houd mij bezig met twee onderzoeksthema’s: 1. Uitstelgedrag onder de algemene populatie en bij studenten en 2. Vaktherapie bij ouderen. Daarnaast begeleid ik studenten bij het schrijven van hun bachelorthesis en masterscriptie op onderwerpen rondom emotieregulatie, uitstelgedrag en psychisch welbevinden. 
 
Portretfoto Ron Pat-El
 
dr. Ron Pat-El
Als universitair docent heeft mijn onderzoek betrekking op zowel onderwijskundige als methodologische thema’s. Binnen de methodologie gaat mijn interesse uit naar meetinvariantie, dus of vragenlijstscores tussen populaties cijfermatig vergeleken mogen worden, en naar agent-based models, dus hoe psychologische theorie middels computersimulaties getoetst kan worden. Binnen de onderwijskunde gaat mijn interesse uit naar het optimaliseren van formatieve toetspraktijken, en hoe serious games en chatbots daar een bijdrage aan kunnen leveren. Als docent ben ik actief in alle statistiekcursussen, en ik ben de examinator van Experimenteel Onderzoek
 
Portretfoto Gjalt-Jorn Peters dr. Gjalt-Jorn Peters
Mijn interessegebieden zijn het toegankelijk maken van innovatieve en soms ietsje complexere methoden voor psychologische wetenschappers, het verspreiden van Open Science, en de "vergeten groenten" van de methodologie van de psychologie. Dat laatste slaat op wetenschapsfilosofische en methodologische grondslagen die naar de achtergrond lijken te zijn geraakt, maar waarvan de laatste tijd duidelijk wordt dat die minder saillante rol ten koste ging van de kwaliteit van onze wetenschap. Ik ontwikkel hiervoor vaak R packages om methoden breed toegankelijk te maken. Zo ontwikkel ik bijvoorbeeld R packages voor systematische reviews, voor kwalitatief onderzoek, voor kwantitatief onderzoek, en voor preregistraties. Ik probeer hierbij zoveel mogelijk om te zorgen dat de psychologische wetenschap systematischer, transparanter, en meer 'machine-readable' wordt, zodat kennis beter kan accumuleren en we met minder moeite meer kunnen leren.
Portretfoto Peter Reniers
 
Peter Reniers MSc
Als promovendus werk ik aan het PET@home project. Voor dit project gebruiken we met name kwalitatieve methoden om inzicht te krijgen in de betekenis van huisdieren voor langdurige zorg cliënten, welke invloed huisdieren hebben op formele en informele zorgrelaties, en de ontwikkeling van hulpmiddelen voor zorgverleners die ondersteuning moeten bieden bij het nemen van beslissingen omtrent huisdieren van cliënten.
 

 
Mascha Schouwenaars
Als docent ben ik betrokken bij het Methode & Technieken onderwijs van de bacheloropleiding psychologie. Ik heb veel onderwijservaring, jarenlang op middelbare scholen gewerkt en naast de OU werk ik ook op de VU als docent en studieadviseur. Mij kan je dus raadplegen als het om didactische vraagstukken gaat. Ik doe op dit moment geen onderzoek, maar zou dat in de toekomst zeker leuk en interessant vinden!
 

Ellen van Staalduinen MSc
docent

 


 
Vanessa Torres van Grinsven, MSc
Mijn onderzoek richt zich op problemen die ontstaan bij het afnemen van gestandaardiseerde tests, zoals in de psychologische diagnostiek en assessment, met een focus op het respons proces, en het gebruik van kwalitatieve methoden om meetinstrumenten te onderzoeken en te verbeteren. Dit heeft niet alleen betrekking op de psychologie maar ook op bijvoorbeeld assessment (toetsen) in het onderwijs. 
Ik heb een voorkeur voor inclusief, participatief onderzoek. Ik ben ook erg geïnteresseerd in het thema inclusie en diversiteit, en wat dit betekent voor onderzoeks- en onderwijsmethoden en assessment in verschillende velden. Hiermee richt mijn interesse zich ook naar de intersectie tussen methodologie, hegemonie, diversiteit, exclusie en discriminatie. Verder ben ik geïnteresseerd in mixed methods benaderingen en meta-research en wetenschapsfilosofische grondslagen van onderzoek. In samenwerkingen denk ik met name graag mee over kwalitatief en mixed methods onderzoek, vragenlijstconstructie en dataverzameling in het algemeen, en onderzoeksdesign. 
Portretfoto Piet van Tuijl Piet van Tuijl, MSc
Als docent ben ik betrokken bij de Methoden en Technieken vakken uit de bachelor. Tevens begeleid ik masterstudenten bij hun thesis en word ik geconsulteerd door medewerkers van de OU (veelal PhD's) voor vragen over onderzoeksmethoden en statistiek. Voor mij biedt vooral dit laatste de mogelijkheid om met veel verschillende onderzoeksterreinen in aanraking te komen en mijn passie voor onderzoek aan bod te laten komen. Verder ben ik ook bezig met een eigen promotietraject bij de OU met als thema “Problematische Hyperseksualiteit”.
 

dr. Monique van de Ven-Boonen
docent

 

Portretfoto Peter Verboon

dr. Peter Verboon
Mijn achtergrond ligt in de statistiek en methodologie en vanuit die expertise ben ik bij veel onderzoek binnen de faculteit betrokken. Mijn eigen onderzoek heeft betrekking op de analyse van (intensieve) longitudinale methoden, zoals de Experience Sampling Method. Mijn speciale interesse ligt bij zogenaamde “single case designs”.

 

 

dr. Christine van Vliet
docent

 

 

dr. Wim Waterink
universitair hoofddocent

 

Portretfoto Tjeerd de Zeeuw Tjeerd de Zeeuw MSc
Binnen het Extending the Earcheck project ontwikkel ik een interventie om gehoorbeschermend gedrag bij jongeren te bevorderen. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van het Intervention Mapping protocol en worden een aantal recent ontwikkelde methodieken en (bijbehorende) R-packages gebruikt. Ik heb mijn master Psychologie behaald aan de Open Universiteit. Tevens ben ik afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit. Naast mijn promotieonderzoek doe ik onderzoek naar, en geef voorlichting over, het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de sport bij Mainline in Amsterdam.