RW_Buitenpromovendus_17463_head_large.jpg
Begeleiding door hoogleraren, UHD's en UD's
Wanneer je voor je gekozen onderzoeksonderwerp graag wilt overleggen, dan kun je raad vragen bij een van de onderstaande hoogleraren of docenten. Twijfel je of de geschikte begeleider er voor jouw onderwerp bij staat, neem dan contact op met de onderzoekscoördinator Marijke Malsch via secretariaat.rw@ou.nl. Er wordt dan bekeken of er hoogleraren en docenten zijn die dit kunnen begeleiden.

Hoogleraren

Anka Ernes
Algemeen vermogensrecht

Marc Hendrikse
Handelsrecht (waaronder vervoerrecht en internationale handelskoop), verzekeringsrecht en financieel recht

Gleider Hernández
Internationaal publiekrecht, met inbegrip van gespecialiseerde regimes zoals internationaal milieurecht, conflict- en veiligheidsrecht, internationaal economisch recht; rechtstheorie en jurisprudentie

Janine Janssen
Rechtsantropologie, criminologie, politie, detentie, sociaal werk, geweldsproblematiek, migratie en de multiculturele samenleving, groene criminologie, gendervraagstukken

Emile Kolthoff
Criminologie: zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit en ondermijning, integriteit en politie

Jac Rinkes
Privaatrecht algemeen, ondernemings- en handelsrecht, financieel recht

Madeleine van Rossum
Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht, zorgplichten bij effectenlease, contractuele aansprakelijkheid bij netwerkcontracten in rechtsvergelijkend perspectief

Göran Sluiter
Strafrecht en internationaal strafrecht

Carla Zoethout
Staatsrecht, vergelijkend constitutioneel recht en rechten van de mens

UHD’s en UD’s

Karianne Albers
Bestuurs(proces)recht, bestuurlijke boete, herstelsancties zoals bestuursdwang en dwangsom, rechtsbescherming van de burger bij de oplegging van bestuurlijke sancties, grensvlak tussen bestuursrecht en privaatrecht, Digitalisering van het bestuursrecht (besluitvormingsrecht en procesrecht), normering van overheidshandelen (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), grensvlak bestuursrecht/strafrecht

Martine Boonk
Auteurs- en databankenrecht, IT-recht, privacyregulering, rechtsfilosofie

Jeroen Ermers
De sociale verzekeringen en de invloed van grondrechten op de handhaving daarbij

Wendy Guns
Internationale mensenrechten en met name sociale, culturele en economische mensenrechten, internationaal recht en seksuele en reproductieve rechten

Viola Heutger
Vervoerrecht en internationale handelskoop, consumentenrecht, CARICOM, Antilliaans privaatrecht, Surinaams mededingingsrecht, rechtsgeschiedenis, Romeins recht, Oostenrijks privaatrecht, rechtsvergelijking, recht en taal, kerk en recht

Sander Kole
Nationaal en internationaal natuurbeschermingsrecht (Vogel- en Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming en uitvoeringsregelingen), wisselwerking tussen het natuurbeschermingsrecht en andere onderdelen van het Nederlandse natuurbeschermingsrecht

Mark Nelemans
Financieel toezichtrecht (in brede zin), verhouding privaatrecht/financieel recht, corruptie, fraude en integriteit (vanuit juridische en governance invalshoeken). Juridische aspecten van corporate governance, compliance en risicomanagement.

Michele Reumers
Ondernemings- en insolventierecht, onderwerpen op het grensgebied tussen het ondernemings- en het insolventierecht, goederenrecht

Litska Strikwerda
Onderzoek op het snijvlak tussen ethiek, technologie en strafrecht, bijvoorbeeld predictive policing, cybercrime.

Janneke Vink
Rechtsfilosofie, staatsrecht en dierenrecht