Introductie op het onderzoeksgebied

De medewerkers van de faculteit Rechtswetenschappen verrichten naast hun onderwijstaken ook wetenschappelijk onderzoek. Een aantal van hen doet uitsluitend onderzoek . Ze publiceren de resultaten van dat onderzoek in boeken en als artikelen in juridische tijdschriften. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de productie of bewerking van onderwijsboeken en naslagwerken. Sommige onderzoekers schrijven ook met regelmaat juridische annotaties: een commentaar bij een belangwekkende rechterlijke uitspraak dat in de vakpers wordt gepubliceerd. Op al deze manieren wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis van het juridisch vakgebied en wordt deelgenomen aan het academisch debat over het recht.

Het onderzoek wordt zoveel mogelijk in onderlinge samenhang verricht. De faculteit hanteert daarvoor een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma 'Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving'. Dat programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan ook het promotieonderzoek in beginsel is gekoppeld.