PSY_Levensloop1_head_large.jpg
Onderzoek- en onderwijsteam
 

Nele Jacobs

Als hoogleraar en vakgroepvoorzitter draag ik de eindverantwoordelijkheid voor het curriculum binnen de afstudeerrichting Levenslooppsychologie. Naast cursusontwikkeling houdt dit ook het uitbouwen van bijhorende onderzoekslijnen in. Zo begeleid ik een aantal promovendi bij hun onderzoek op het gebied van Levenslooppsychologie. Mijn expertise ligt op het gebied van de Experience Sampling methodologie; deze pas ik toe bij onderzoek naar een breed scala van psychologische fenomenen en processen in het dagelijks leven. Voor meer informatie met betrekking tot de mastervariant Levenslooppsychologie kunt u mij altijd mailen.

Johan Lataster

Ik ben universitair hoofddocent Levenslooppsychologie, en draag binnen het curriculum met name zorg voor de cursus positieve psychologie. Deze relatief jonge discipline bestudeert de omstandigheden en psychologische processen die bijdragen aan het welbevinden en optimaal functioneren van individuen, groepen, instituten en samenlevingen. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het bestuderen van menselijk gedrag en cognities binnen de context van het alledaagse leven en ik onderzoek onder andere welke effecten coaching als interventie hierop heeft. Naast retrospectieve vragenlijsten maak ik ook gebruik van de Experience Sampling Methode bij het onderzoeken van deze fenomenen. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.

 Annelie Beijer

Ik ben als universitair docent betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van verschillende cursussen. In het kader van de Master Levenslooppsychologie zult u mij met name tegenkomen bij de cursus ‘Positief coachen’. Binnen deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij verschillende coachingtheorieën en -technieken. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar transities in de levensloop bekeken vanuit een positief psychologisch perspectief. Transities zijn momenten van verandering die zich daardoor kenmerken dat bekende, vertrouwde patronen uit worden gedaagd. Transities kunnen daarom gepaard gaan met aanzienlijke onzekerheid, maar vaak ontstaat er ook ruimte voor psychologische ontwikkeling en persoonlijke groei. Precies deze groei staat centraal binnen mijn onderzoek. Voor mijn onderzoek maak ik naast retrospectieve vragenlijsten gebruik van de Experience Sampling Methode. Deze methode maakt het mogelijk om gevoelens en gedachten daar te onderzoeken waar ze zich voordoen – in de context van het dagelijkse leven. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.

Mayke Janssens

Binnen het curriculum ben ik als universitair docent verantwoordelijk voor de cursus Levenslooppsychologie: de levensloop vanaf de jongvolwassenheid. In de cursus wordt uiteengezet hoe een samenspel van algemene ontwikkelingspsychologische wetmatigheden en sociale, culturele en historische invloeden richting geeft aan de unieke ontwikkeling van ieder individu. Op onderzoeksgebied houd ik mij vooral bezig met het pet-effect; het effect van mens-dier interactie op het psychosociaal functioneren. De Experience Sampling Methode (ESM) staat hierbij centraal. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.

Bert Lenaert

Als universitair docent bij de masteropleidingLevenslooppsychologie begeleid ik stages, scripties en bachelorthesissen. Daarnaast ben ik lid van de Opleidingscommissie Psychologie. Mijn onderzoek is vrij divers van aard - zowel wat betreft onderzoeksthema’s als gebruikte methoden waaronder de Experience Sampling Methode. Vragen die ik mij in mijn onderzoek stel zijn bijvoorbeeld: Hoe nemen mensen de draad van hun leven weer op na een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een hersenletsel? Kan leren een rol spelen bij de ontwikkeling chronische klachten zoals angst en vermoeidheid? Wat maakt dat iemand veerkrachtig ouder wordt en welke factoren kunnen dit in de weg staan? En wat is de rol van ons autobiografisch geheugen in het dagelijks leven? 

Sanne Peeters

De cursus Coaching: een psychologisch perspectief valt binnen mijn takenpakket als universitair docent Levenslooppsychologie. In deze cursus wordt coaching vanuit de psychologische wetenschap benaderd en wordt ingegaan op de meerwaarde van psychologische kennis in de coachingspraktijk. Mijn interesse op onderzoeksgebied ligt bij onderwerpen als posttraumatische groei en veerkracht. Daarnaast heb ik ervaring met het analyseren van complexe netwerken. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.

Jennifer Reijnders

Als universitair docent Levenslooppsychologie houd ik mij zowel op onderwijs- als op onderzoeksgebied met name bezig met de ouderenpsychologie. Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan in onderzoek naar gezonde veroudering en het ontwikkelen van een online psycho-educatie module (www.houduwbreinvitaal.nl). Deze kennis gebruik ik nu voor het vormgeven van de cursus Ouderenpsychologie. Mijn interesse gaat uit naar hoe mensen de kracht in zichzelf aanboren om, ondanks veroudering of ziekte, zo optimaal mogelijk te kunnen blijven functioneren en zingeving in het leven ervaren. Daarnaast heb ik ervaring met coaching die goed past binnen het curriculum van Levenslooppsychologie. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.


 Marianne Simons

Ik houd mij in onderwijs en onderzoek bezig met verschillende fases van de levensloop. In het onderwijs bestudeer ik als examinator van de variabele bachelor cursus Adolescentiepsychologie samen met de studenten de levensfase waarin we ons ontwikkelen van kind naar volwassene en waar de zoektocht naar een eigen identiteit centraal staat. In het onderzoek gaat mijn interesse uit naar de midden en latere levensfases en de ontwikkelingstaken die dan centraal staan. Samen met mijn collega Jennifer Reijnders doe ik onderzoek naar positieve veroudering, waarin ik mij bezig houd met het sociale kapitaal in relatie tot welbevinden, met speciale interesse in het gebruik van digitale media door ouderen. Daarnaast zijn we gestart met een onderzoekslijn waarin het welbevinden en persoonlijke groei van de middle ager centraal staat. Hierin komen verschillende onderzoeken van onze vakgroep samen, waarin ikzelf weer met name kijk naar de rol van het sociale netwerk en het sociale kapitaal. Ik ben via de mail altijd te benaderen voor vragen of verdere informatie. 

 Marjolein Stefens

In mijn functie als promovenda verricht ik onderzoek naar de mechanismen die effectieve coaching mogelijk maken. Mijn onderzoekgebied is gestoeld op eerdere theorievorming en onderzoeksresultaten die tot dusver bekend zijn, en heeft mede vorm gekregen door hierbij ook ervaringen uit de coachpraktijk mee te wegen. De focus gaat hierbij uit naar relationele aspecten tussen coach en coachee en motivationele processen van de coachee, die bijdragen aan het realiseren van doelen en het vergroten van welbevinden in coachprocessen.  
Alhoewel in dit traject het onderzoek centraal staat zal ik mij ook met andere zaken bezighouden, zoals het verzorgen van lezingen en workshops op symposia en congressen, en andere activiteiten om kennis breed te verspreiden. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderzoek kunt u mij altijd mailen. 

Inez Storm-Stevelmans

Als docent Levenslooppsychologie ben ik verantwoordelijk voor de cursus Ontwikkelingspsychologie: het begin van de levensloop. In deze cursus wordt geprobeerd om de complexe veranderingen in denken, redeneren, gedrag en functioneren, vanaf de conceptie tot aan de adolescentie, te beschrijven en te verklaren. Ook ben ik verantwoordelijk voor de cursus psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie. Hierin leert u de stappen van het psychologisch onderzoek dat gedaan wordt om vragen van cliënten te beantwoorden zoals een psycholoog die tegenkomt in de levensloopsetting. Mijn interesse op onderzoeksgebied ligt bij onderwerpen als hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.

 Simone Verhagen

Als universitair docent binnen de vakgroep levenslooppsychologie ben ik werkzaam bij de verschillende cursussen en als scriptiebegeleider. Mijn affiniteit ligt bij het promoten van veerkracht en welzijn op individueel niveau. Hiervoor gebruik ik in mijn onderzoek de Experience Sampling Methodiek:  een digitale dagboekmethode (in de vorm van een app) om welzijn in de dynamiek van het dagelijks leven te meten. Hierbij betrek ik ook het cognitief domein, iets dat nog niet standaard in context gemeten wordt. Mijn werk op het gebied van de levenslooppsychologie vul ik aan met mijn werk als psycholoog binnen de volwassenenzorg. Voor meer informatie met betrekking tot mijn onderwijs en onderzoek kunt u mij altijd mailen.