PSY_ArbeidOrganisatie_head_large.jpg
Onderzoek- en onderwijsteam
 
 

Vakgroepvoorzitter prof. dr. Joris van Ruysseveldt

Mijn onderzoek betreft processen van adaptatie bij werknemers als gevolg van veranderingen in hun omgeving. Werknemers kunnen zich daar passief aan conformeren. Dit onderzoek richt zich echter op proactief adaptief gedrag. Daarbij nemen werknemers zelf initiatief tot veranderingen met het oog op een betere toekomst. Een kernvraag is hoe en onder welke omstandigheden ze erin slagen een balans te bereiken tussen het voldoen aan eisen uit de omgeving en het verwezenlijken van eigen doelen, ambities en motivaties (= persoonlijk meesterschap).

prof. dr. Annet de Lange

Mijn onderzoek richt zich op het thema ‘Succesvol ouder worden op het werk: De rol van duurzame inzetbaarheid en zelfmanagement’. Meer specifiek ontwikkel ik nieuwe kennis over de volgende thema’s:
- psychologische perspectieven op succesvol ouder worden en werk;
- zelfmanagement, duurzame inzetbaarheid en succesvol ouder worden op het werk;
- strategieën (selectie, optimalisatie en compensatie) en interventies (preventief versus curatief) voor het bevorderen van succesvol ouder worden op het werk.

dr. Wim Bloemers

Veel diagnostische onderzoek in de A&O gebeurt tegenwoordig web–based, dus via internet. Vooral bij High Stakes situaties (selectie) is de fairness dan van belang. Hoewel fraude bij web-based procedures geen echt grote rol speelt, valt er voor individuele fraudeurs winst te behalen. Mijn onderzoek richt zich op de persoonlijkheid van de fraudeur. Welke persoonlijkheidseigenschappen gaan samen met verhoogd fraudegedrag? En welke juist niet? In breder verband is dit van belang voor organisaties bij het creëren van een integere bedrijfscultuur.

Liselotte Eikenhout, MSc

In mijn onderzoek richt ik mij op werkenden in hoog-risico organisaties, zoals de politie. Werkenden in deze organisaties hebben vaak te maken met meerdere vormen van stress en komen vaker in stressvolle situaties terecht dan anderen. Ik focus met name op de wisselwerking tussen acute en chronische stressoren. Daarnaast wil ik onderzoeken hoe de werkende omgaat met de effecten van deze stressoren op en naast werkvloer, en hoe we de werkende zo gezond mogelijk kunnen laten werken.

dr. Mirjam Engels

Mijn onderzoeksinteresse is de samenhang tussen werk en mentale gezondheid en de verschillen tussen de genders daarbij. Vooral tijdens de transitieperiode naar ouderschap ervaren werknemers vaak rolconflicten (work-family conflict). Deze kunnen resulteren in stress en slechtere mentale gezondheid maar het risico kan verminderd worden door persoonlijke hulpbronnen of een ondersteunende omgeving. Doel is het identificeren van deze factoren en het ontwikkelen van passende interventies. Mijn meest recent onderzoek gaat over implementatie van interventies voor stresspreventie in kleine bedrijven.

dr. Ilke Grosemans

Mijn onderzoek richt zich op transitieprocessen, waarbij er voornamelijk gefocust wordt op de arbeidsmarktintrede. Vanuit een loopbaanperspectief onderzoek ik op welke manier studenten zich voorbereiden op hun intrede in de arbeidsmarkt, welke (persoonlijke en contextuele) factoren hierbij een rol spelen en op welke manier hun keuzes vorm krijgen. Een kernvraag hierin betreft in welke mate deze factoren, zoals competenties, motivatie, de manier waarop ze naar zichzelf en de arbeidsmarkt kijken, veranderen tijdens een transitieperiode.
dr. Karolien Hendrikx

Ik onderzoek hoe je leren en vernieuwing op het werk bevordert. Hiervoor neem ik relevante onderliggende processen onder de loep. Op individueel niveau ligt de focus op onderzoek naar de rol van het stimuleren van een open, lerende en proactieve mindset bij medewerkers. Op teamniveau gaat het in de eerste plaats over het creëren van psychologische veiligheid in een team. Rekening houdend met contextuele en individuele verschillen, wordt er onder andere gekeken naar de impact van concrete gedragingen van de leidinggevende en naar de impact van specifieke interventies op de werkvloer.

dr. Nicole Hoefsmit

De duurzame inzetbaarheid van kwetsbare werknemers staat centraal in mijn onderzoek. Met ‘kwetsbaar’ doel ik bijvoorbeeld op werknemers die hun werk hervatten na een periode van langdurig ziekteverzuim. Bij hen bestaat het risico op herhaling. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe kwetsbare werknemers zo gezond mogelijk en met plezier gaan of blijven werken. Hierbij bestudeer ik ook de belangrijke rol van omgevingsactoren. Welke steun hebben deze werknemers nodig van bijvoorbeeld hun leidinggevenden?

Inge Marcelissen, MSc

Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s) hebben de potentie om zorgkosten te verlagen en de kwaliteit van zorg te verbeteren, wat bijdraagt aan duurzame, veerkrachtige gezondheidszorg. Echter worden er geregeld ook problemen met betrekking tot de acceptatie en het gebruik van EPD’s gerapporteerd. Met een multidisciplinaire blik onderzoek ik in mijn promotietraject welke psychologische, organisatorische en technologische factoren ‘Smart Use’ van het EPD beïnvloeden in ziekenhuizen. Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is het ontwikkelen van een interventie toolbox om ‘Smart Use’ van het EPD te stimuleren. 

dr. Karin Proost-Akgonul

Mijn onderzoek handelt voornamelijk over besluitvormingsprocessen in selectie en rekrutering. Vanuit de sociaal-cognitieve psychologie onderzoek ik factoren die de selectiebeslissing vertekenen, zoals bijvoorbeeld de psychologische afstand tussen de selecteur en de sollicitant. Daarnaast onderzoek ik factoren die gerelateerd zijn aan welzijn en professionele ontwikkeling van werknemers, zoals faalangst, leiderschap en job design.

dr. Inge van Seggelen-Damen

Na een bijzondere ervaring hebben mensen vaak behoefte aan reflectie. Reflectie omvat het in twijfel trekken van assumpties (veronderstellingen) en blikt daarbij zowel achteruit als vooruit. Kritische (zelf-)reflectie kan bijdragen aan het realiseren van bewustwording, zelfinzicht, zingeving en zelfmanagement. Een reflectietool kan hierbij behulpzaam zijn. Om de werking en waarde van reflectie beter te begrijpen, onderzoeken we reflectie als
-    leerstrategie (ervaringsleren, werkplekleren, ‘reflective practice’);
-    als emotieregulatiestrategie (reflecteren, rumineren);
-    en als instrument voor (career) self-management (zelfregulering en proactief gedrag).

dr. Maitta Spronken

Mijn onderzoek richt zich op 'human-technology interaction' op de werkvloer. Hierbij ben ik met name geïnteresseerd in de vraag hoe nieuwe technologieën het presteren en welzijn van werknemers beïnvloeden. Technologische innovaties bieden namelijk veel mogelijkheden (werknemers ontlasten, fouten reduceren, efficiëntie verhogen), maar vereisen ook constante aanpassing en werkplekleren van werknemers. Bovendien kunnen technologische innovaties in conflict zijn met de behoefte van werknemers aan autonomie, competentie en sociale relaties. In mijn onderzoek maak ik gebruik van een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals 'experience sampling' studies met smartphones, vragenlijstonderzoek, veldexperimenten en focusgroepen.

dr. Inge Hulshof
Marly van Bruchem, MSc