INF_DuurzameOntwik_10848_head_large.jpg

Onderzoek

Bij het onderzoek in het kader van de Unesco leerstoel wordt de nadruk gelegd op een multi- en transdisciplinaire benadering bij het vinden van oplossingen voor issues rondom duurzame ontwikkeling. Het onderzoek richt zich op het leren en kennisontwikkeling voor duurzame ontwikkeling. De UNESCO-speerpunten Afrika en gendergelijkheid (gender equality) zijn onderdeel van de ontwikkeling van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten.

Leren voor Duurzaamheid

Bekijk de Online UNESCO-OU Masterclass Leren voor Duurzaamheid (duur: 1 uur). Prof. dr. Paquita Perez gaat in gesprek met interviewer Anouschka Laheije. Ze behandelt drie thema’s. Elk thema koppelt ze aan de relevante Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. De thema's zijn:

  • Hoe kun je nu effectieve veranderingen naar duurzaamheid voor elkaar krijgen? Dit onderzoek richt zich op competenties en vaardigheden voor interventies naar een duurzame samenleving. De focus ligt in dit thema op professionals en op het hoger onderwijs. Dit thema is gerelateerd aan de VN goals onderwijskwaliteit (4), gendergelijkheid (5) innovatie (9) en partners (17).
  • Lived Experience of Climate Change, een Open Course (gratis voor iedereen) op masterniveau, ontwikkeld met acht Europese partners. Hierbij gaan we in op multi-, inter- en transdisciplinariteit. Dit thema sluit aan bij de VN goals klimaatactie (13), schone energie (7) en partners (17).
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat je, als je een doel probeert te bereiken, niet een ander doel tegenwerkt? Dit onderzoek gaat over bruikbare kennisconcepten voor duurzame ontwikkeling. Hoe wordt diversiteit hierin tot uiting gebracht? Dit thema sluit aan bij de VN SDGs geïntegreerde benadering (1-17).

Competenties voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, bij professionals en burgers

Eén van de speerpunten is het onderzoek naar en aan competenties op het gebied van de milieuwetenschappen en duurzaamheid. Behalve kennis van zaken op een bepaald gebied, is het relevant dat de veranderprocessen adequaat worden begeleid. De zogenaamde ‘interventiecompetentie', waarbij het handelingsperspectief centraal staat, wordt hierbij nader uitgewerkt voor professionals, studenten en burgers.

Sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling

In de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen: hierbij gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken.

Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling

Analyse van gebeurtenissen rondom actuele milieu- en duurzaamheidskwesties

Denk aan de gaswinning in Groningen, het schaliegas in Brabant en Limburg, de plaatsing van windmolens in diverse provincies en gemeentes in Nederland en bv, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (UK): welke rol spelen de burgers, welke kennis gebruiken zij, welke rol spelen de bedrijven en de overheid en de wetenschappers in deze bedrijven?

Lived Experiences

In internationaal verband wordt onderzocht of bepaalde kennisconcepten voor duurzame ontwikkeling verder uitgewerkt kunnen worden. Eén van de hypotheses hierbij is dat aansluiting bij de specifieke ervaringen (Lived Experiences) van individuen en groepen tot grotere betrokkenheid leidt en daarmee tot effectievere veranderprocessen. Bij klimaatverandering bijvoorbeeld spelen culturele en sociale aspecten van betrokkenen een belangrijke rol. Overheidsbeleid houdt vaak geen rekening met de culturele en sociale verschillen en is daardoor minder effectief. Het kennisconcept ‘Lived Experience' gaat ervan uit dat cultuur, ras, gender en sociale klasse van mensen mede van invloed zijn op hoe zij omgaan met zaken. In casussen wordt onderzocht hoe het werken met ‘Lived Experience' tot veranderprocessen leidt en welke leerprocessen hierbij optreden. (Zie ook de gratis cursus The Lived Experience of Climate Change.

Verbeteren van leerprocessen door inzet van ict-tools

Ten slotte wil de leerstoelhouder de inzet en ontwikkeling van moderne ict-tools en open leerconcepten in hoger onderwijsprogramma's onderzoeken en analyseren hoe deze middelen leerprocessen kunnen verbeteren.