RW_Master_Bestuursrecht_22554_head_large.jpg

Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Bestuursrecht

In de rechtswetenschappen bestaat de behoefte aan gespecialiseerde professionals. In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid maak je een verdiepingsslag op je algemene juridische kennis. Als je kiest voor de afstudeerrichting Bestuursrecht volg je verplichte bestuursrechtelijke cursussen in combinatie met een aantal keuzecursussen.

De afstudeerrichting Bestuursrecht is bij uitstek geschikt voor studenten die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, met een diepgaande kennis van en breed inzicht in de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheden, en met een goed ontwikkeld oog en gevoel voor de positie van kwetsbare burgers.

Wie denkt aan de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheden, denkt direct en terecht aan het bestuursrecht. Elke dag komen er vanuit de maatschappij en media vragen die met het bestuursrecht te maken hebben. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als overheidsaansprakelijkheid, subsidie en steunmaatregelen, privatisering, decentralisatie in het sociale domein, gaswinning, mijnbouw, energie, gezondheid, stikstof, de Omgevingswet, ambtelijk vakmanschap, digitalisering, het kinderopvangtoeslagschandaal, handhaving, ondermijning en vluchtelingen. Deze onderwerpen, en algemener de aandacht voor de responsieve rechtsstaat, burgerperspectief, de terugtredende wetgever en een veerkrachtige en rechtvaardige samenleving, laten zien hoe essentieel een goede en brede kennis van het bestuursrecht is.

Creatief en oplossingsgericht

Als je kiest voor de afstudeerrichting Bestuursrecht leer je om over de grenzen van de rechtsgebieden heen de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheden vorm te geven en te doorzien dat daarvoor regelgeving geen sta-in-de-weg is. De afstudeerrichting is zo ingericht dat je leert inzien dat er een duidelijk verschil is tussen het uitvoeren van de wet en het toepassen van het recht. Ook leer je dat er geen zekerheden in het recht zijn: het recht wordt pas echt 'gevonden' wanneer erover wordt nagedacht en gediscussieerd. Dat niet altijd de rechtsregel voorop staat in de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheden vergt een professionele denkhouding waarbij niet alleen de rechtsstatelijke, juridische en beroepsethische dimensies van belang zijn, maar ook de dimensies van de organisatiecultuur en de beroepshouding van de juridische professionals. Ook voor deze dimensies is in de afstudeerrichting Bestuursrecht aandacht.

Gouden toegangskaart voor de rechtspraktijk

Er is vanuit de maatschappij ontzettend veel vraag naar studenten die een goede en brede kennis van het bestuursrecht hebben. In onze afstudeerrichting Bestuursrecht krijg je een dergelijke opleiding en ben je multi-inzetbaar. Na afronding van je master kom je bijvoorbeeld terecht bij lokale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies, op ministeries, bij de Raad van State, de rechterlijke macht, zelfstandige bestuursorganen zoals de Autoriteit Consument & Markt en Sociale Verzekeringsbank, adviesbureaus, in de advocatuur en in het onderwijs. Kortom, onze afstudeerrichting Bestuursrecht is een gouden toegangskaart voor de rechtspraktijk!

Lees op de opleidingspagina van de master Rechten alles over de inhoud, opbouw, vooropleiding, studiemethoden én de mogelijkheden die je hebt met je masterdiploma.